Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » yap yaz l m comparrison


İş Yazılımınız İşlerinizi Sınırlıyor mu?
Bilgi teknolojisi ile her türden iş yazılımlarının hızlı gelişimi daha öncesinde erişilemeyen, hatta hayal bile edilemeyen imkanları işletmelere ve diğer

yap yaz l m comparrison  başına sizin için yenilik yapamaz. Ayrıca iş yazılım sisteminin tamamen iyi bir şey olduğu kanısı yanlış bir düşüncedir. İş yazılımı endüstrisinde şu olgu gayet iyi bilinmektedir: Alt üst olmuş bir iş sürecini özişler hale getirmeye çalıştığınızda, gelişmiş bir süreç yerine özişler hale gelmiş bir dağınıklıkla karşı karşıya gelirsiniz. Hala birçok insan iyi yazılım satın almanın ve kurmanın tüm dertlerine deva olacağına inanmaktadır. Ancak Devamı…

Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:
 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » yap yaz l m comparrison


Akademi
Apps Akademi Danışmanlık, kurulduğu 2006@dan bugüne kadar Oracle İş Uygulamaları ve Oracle Teknolojileri konularında danışmanlık hizmeti vermekte olup

yap yaz l m comparrison   Devamı…
Veri Yönetimi ve Analizi
Bir işletme açısından bakıldığında, veri yönetimi ve analizinin rolü çok önemlidir. O sadece statik bilgilerin yeni depolarını toplamak için bir kaynak değil

yap yaz l m comparrison   Devamı…
SCM çözümü seçerken 3 kritik konuları
Tedarik zinciri yönetimi (SCM) yazılım seçimi iyi günlerde, o yolda bir kaç kez gelmiş için bile kesinlikle zor ve acı verici. Neden? Çözümler, farklı

yap yaz l m comparrison  başladığınızda üçüncü göz için yapmanız gerekir. Bir karar mekanizması veya size tam yazılım seçimi proje ile gözetim görevli proje yöneticisi, ama üst yönetimi alma (kurulu yönetim, CEO, vb) hiç yer seçimi projenin aşamalarında önemlidir. Yani daha fazla bir basit giriş sık sık dışarı foundation—i.e gereksinimlerinizi de kuran., döşeme etkin bir katılım ancak böyle olur üst yönetimden, mevcut (kolay bir) ve içinde belgili tanımlık gelecek (o kadar kolay). Ve Devamı…
Tanrým, Windows 98'de bir hata var
Windows 95 veya 98 sistemin çökmesine bir sistem güvenlik açýðý var. Ne kadar Microsoft bunu düzeltmek için almýþtýr? Üç ay ve devam ediyor.

yap yaz l m comparrison  etmek için hiçbir þey yapmadý. Deðildi         ciddi bir sorun olarak, bir Microsoft sözcüsü söyledi.       It         bir þey daha bir rahatsýzlýk. Bu bir güvenlik sorunu deðil. Kimse         e-posta okuyor. Ama         sözcüsü Redmond, Wash, Microsoft, yeniden karar sözlerine ekledi         kararýný bu hafta ve þimdi sorun için bir yama üzerinde çalýþýyor.         Sözcüsü düzeltme ne zaman hazýr olacaðýný Devamı…
, 1Com nasýl 3Com Oldu
3com bunun dýþýnda oluyor no-büyüme modem ve high-end að iþletmeler var. Zaten yüksek büyüme Palm ünitesi kapalý bükülmüþ var. Ne kalacak?

yap yaz l m comparrison  için geniþ bir yeniden yapýlanma planý açýkladý         iþ bu durgun gelir artýþý bir yýldan fazla rahatsýz oldu.         3com onun að iþ yavaþ büyüyen bölümleri çýkmak söyledi         ve bu kablosuz að, internet gibi yeni teknolojiler, odaklanmak         kablo ve dijital abone ile telefon ve yüksek hýzlý Internet eriþimi         hattý (DSL) modemler, daha önce rapor. olarak         onun büyük rakipleri için bir imtiyaz Devamı…
Veri Ambarý Bir Tanýmý
Veri ambarý anlamý üzerinde kafa karýþýklýðý bir çok þey var. Veri depolama, tanýmlama doldurma, ve bir veri ambarý kullanarak süreci anlatýlmaktadýr ancak sadece tanýmlanmýþ, bir veri ambarý, veri için bir yerdir. Oluþturma, doldurma ve bir veri ambarý sorgulama genellikle son derece yüksek bir fiyat etiketi taþýr, ancak yatýrým getirisini önemli olabilir. Fortune 1000% 95 çeþit bir veri ambarý giriþimi devam var.

yap yaz l m comparrison  veri uçucu olmayan toplama yapma   süreci . O   aþaðýdaki gibi cümle koþullarýný tanýmlanan:     hakkýnda bilgi verir Veri ki: Odaklý Konu       yerine hakkýnda bir þirketin devam eden operasyonlarýn bir konu. Entegre: Veri verileri içine toplanýr olduðunu       çeþitli kaynaklardan gelen depo ve tutarlý bir bütün birleþtirilir. Zaman varyant: veri ambarý Tüm veri       belirli bir süre ile özdeþleþmiþ. Kalýcý: Veri bir veri ambarý stabildir. Devamı…
Sizin Depo Woes çözün nasýl
Bugün üretici ve distribütör kendi depo ve tedarik zinciri faaliyetlerinin sürekli yüksek performansta çalýþma saðlamak için çok büyük baský altýndadýr. Herhangi bir yenilik yapýlabilir Ama önce, ilk önce bir depo yönetim geliþtirme stratejisi geliþtirmelidir.

yap yaz l m comparrison  ilk anlamak gerekir. Bunu yapmak için, aþaðýdaki iç iþ süreçlerini gözden geçirmeniz gerekir: Bu alan gibi depo uygulamalarý, put-away, repack, cross-docking ve nakliye , toplama kit, paketleme akým sistemleri ekipman envanter personel bilgileri Tüm bu alanlarý, depo performansý üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Bunlarý yorumlayan ihmal varsa, kaydedebilirsiniz dünyada hiçbir teknoloji yok. Depo Yönetim Geliþtirme Stratejisi Geliþtirme Eðer bir geliþme yapabilirsiniz önce, Devamı…
Destek ve Bakým seçenekleri nelerdir?
Bu yazýlým destek ve bakým (S & M) saðlayýcýlarý geldiðinde kurumsal yazýlým lisans bir uygulama ürün için S & M durdurulan düþünüyor herhangi bir þirket için mevcut çeþitli, daha ucuz seçenekler ile, bir seçim var.

yap yaz l m comparrison   iþletmelerin maliyetlerini düþürmek yapmak bu yana, pazarda bir role sahip ve S & M (uygulanan ve hiç kullanýlmamýþ olan yeni ürün sürümleri de dahil olmak üzere) için ödeme acý bazýlarýný alýyoruz. Hýzlý konsolidasyon müþterilerine destek istiyorum sayede, pazarda bir boþluk býraktý, ama satýcýlarý ya ne gerek bu müþterilere vermek deðildir, ya da, ama haklý olamaz bir fiyata. Örneðin, satýcýlar yazýlýmlarýn eski sürümleri destekleyen nefret, ama bu Devamı…
I-Etki Müþteri Tutma tahmin!
Daha fazla, piyasa bir CRM veya ERP uygulamasýnýn müþteri davranýþlarýný tahmin ve iþletmelerin müþteri satýn alma, tutma ve çapraz satýþ programlarýnýn etkinliðini artýrmak için iþletmelerin sayýsýz kullanýlabilir analiz içeren istiyor. Bu sýfýrdan bu iþlevselliði geliþtirmek için pahalý bir iþlemdir. I-Etki teklif gibi Bayiler uygulama saðlayýcýlarý bir kýsayol fýrsatý paketlenmiþ.

yap yaz l m comparrison  bu müþterilerin tutmak için yapýlýr emin olmaktýr. I-Etki Tutma Yönetim Sistemi MarketDrive platformu ve I-Etki Tutma Manager uygulamasý oluþur. Sistem veri madenciliði iþlevselliði entegre on-line akýllý iþleme (OLPP) aracý kapalý bir döngü, veri yönetimi tesisleri, sunum tesisleri, yönetim ve bilgi tabanlý akýllý uygulamalar görsel geliþimi için uygulama çerçevesidir. Sistem, akýllý sürecinin eylem süresini azaltmak için çaba göstermektedir. Bu yüksek sonuçlar elde Devamı…
SAP PDM Yazýlýmý (Hafif) artýrýr
Þubat SAP AG kendi ürün veri yönetimi (PDM) yazýlýmý, üreticiler yaptýklarý ürünler hakkýnda bilgi veritabanlarý toplamak ve yönetmenizi saðlayan bir uygulama web-etkin sürümünü duyurdu.

yap yaz l m comparrison  toplamak ve yönetmenizi saðlar         Yaptýklarý ürünleri. SAP duyurusu baþlayan bir eðilim devam         ürün veri yönetimi (PDM) yazýlým satýcýlarý arasýnda geçen yýl. kez         kendi takip etmek için istedim mühendislik bölümleri ile sýnýrlý         ürün tasarýmlarý, PDM uygulamalarý artýk Web tabanlý olarak yeniden icat ediliyor         iç ve dýþ son geniþ bir yelpazede tarafýndan kullanýlabilir sistemleri Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others