Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » in aat teknolojisi yaz l mlar


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » in aat teknolojisi yaz l mlar


Oy Kullanma Teknolojisi: Koþullar ve Çözümleri Bir Deðerlendirme
Delikli kart oy pusulasý kullanýmý yarattýðý sorunlar, son ABD Baþkanlýk seçimleri sýrasýnda eski bir teknoloji, teknolojik deðiþim ile uðraþýrken iþletmeler her gün karþý karþýya olanlarý benzer. Bu nedenle en iþletmelerin önemli bir bilgi teknolojisi karar yaklaþým olacaðý þekilde oy teknoloji sorunlarý incelemek öðreticidir.

İN AAT TEKNOLOJİSİ YAZ L MLAR: kayýt oy , oylama makinesi üreticileri , oy kullanmak için kayýt çevrimiçi , elektronik oylama makineleri , seçim malzemeleri , izleyici tepkisi sistemi , california oy kullanmak için kayýt oy kullanma yaþý /> Oy Kullanma Teknolojisi: Koþullar ve Çözümleri Bir Deðerlendirme Nelson Nones - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ                  Teknolojik deðiþim siyaset hem de iþ etkiler. Son         Amerika Birleþik Devletleri Baþkanlýk seçimleri ortaya
05.07.2013 16:56:00

Business Objects ile Viador Takýmlar
Viador Inc ™ bu Viador E-Portal Suite ™ içine Business Objects istemci / sunucu ve web tabanlý ürünlerin ilk entegrasyonu tamamladý duyurdu. Viador kendi özelleþtirme API ile, kiþiselleþtirilmiþ 'portletleri' oluþturma olanaðý saðlamak için, ve Business Objects iþ zekasý için kendi InfoView açýk portalý giriþimi tedarik edecek bekleniyor.

İN AAT TEKNOLOJİSİ YAZ L MLAR: Business Objects ile Viador Takýmlar tanýmý istihbarat , qlick görünümü , veri panolarý , flaþ tablosu iþ tablosu yazýlým , panolarý yazýlým , veri ambarý danýþmanlýk , pano raporlama yazýlýmý , tablosu yazýlým , Web raporlama yazýlýmý , iþ zekasý sistemi , iþ zekasý gereksinimleri , kpi iþ zekasý , websphere portalý , iþ zekasý sistemleri , iþ zekasý Blog , yönetim performans sistemi , iþ zekasý eðitimi , iþ zekasý uygulamasý , iþ zekasý çözümleri ,
05.07.2013 16:34:00

Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate
Üreticiler sürekli müþteri memnuniyetini artýrmak için nasýl ele almalýdýr, sorun haline gelmeden zinciri sorunlarý tedarik belirlemek ve düþük üretim maliyetleri. Bu podcast, Lyndsay Wise ve Robert yararlarý iþ zekasý tartýþmak Abate bu konularý ele yardýmcý olmak için saðlar.

İN AAT TEKNOLOJİSİ YAZ L MLAR: Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Tedarik Zinciri optimize ve Müþteri Memnuniyeti artýrýlmasý: Robert ile Söyleþi Bilgi Teknolojisi RCG bir Abate Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments , TEC araþtýrmalar duymak analisti Lyndsay Wise ve RCG Bilgi Teknoloji Robert üreticileri tedarik zincirlerini optimize etmek ve müþteri memnuniyetini artýrmak için iþ zekasý (BI) nasýl kullanabileceðinizi tartýþmak
05.07.2013 23:50:00

PeopleSoft un CEO su adýmlarý aþaðý
21 Eylül'de, PeopleSoft kurucusu David Duffield mücadele iþ yazýlým üreticisi CEO'su olarak istifa etti. 12 yaþýndaki þirket baþkaný ve baþ operasyonlar görevlisi Craig Conway CEO'su olan ek rol alacaðýný açýkladý. Duffield PeopleSoft'un yönetim kurulu baþkaný olmaya devam edecektir.

İN AAT TEKNOLOJİSİ YAZ L MLAR: 5, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet Eylül de   21, PeopleSoft un Baþkaný ve COO Craig Conway, 44, aldý   PeopleSoft tam operasyonel kontrol, kurucusu Dave Duffield, 58 gibi, adým   kenara þirketin gün için günlük faaliyetlerinden. Duffield ile alacak olan   bir çalýþan ve müþteri dostu þirket oluþturma ve baþkaný kalacak   þirketin. Conway OneTouch bu yýlýn Mayýs ayýnda PeopleSoft geldi   Yayýn aðlarý ve mesafe ele Sistemleri (San Jose, Kaliforniya),   öðren
05.07.2013 16:23:00

ERP Yatýrýmlarýn GerekçeDördüncü Bölüm: ERP sisteminde deðiþtirilmesi veya yeniden uygulanmasý
Kurumsal kaynak planlamasý (ERP) faydalarý odaklanan bir yatýrým analizi sýk baþlangýçta ERP haklý bu firmalarýn için de geçerlidir. Ilk çabalar istenen sonuçlarý üretmek için baþarýsýz olduðunda ayný zamanda 'yeniden uygulanmasý' haklý göstermek için kullanýlabilir. Dr Scott Hamilton by ERP Sistemi maksimize den yeniden basýlmýþtýr.

İN AAT TEKNOLOJİSİ YAZ L MLAR: Gerekçe Dördüncü Bölüm: ERP sisteminde deðiþtirilmesi veya yeniden uygulanmasý faydalarý , iyi erp yazýlým iyi erp sistemi , iyi ERP sistemleri , ERP sistemleri karþýlaþtýrmak , Consona erp , maliyet erp maliyet , tanÛmlÛ erp , kurumsal kaynak planlamasý erp , epm PeopleSoft , erp , ERP avantajlarý , ERP uygulama , ERP uygulamalarý , erp en iyi uygulamalarý , ERP iþ , ERP iþ süreçleri , erp deðiþim yönetimi , erp þirketleri erp firma , ERP karþýlaþtýrma , ERP
05.07.2013 19:35:00

Bifürkat Tack Ters JD Edwards Bad Yazým olur mu?
Bir üzere hemen gözle tarafýndan

İN AAT TEKNOLOJİSİ YAZ L MLAR: Ekim         2, 2001 Etkinlik         Özet         4 Eylül J.D günü Edwards & Company (NASDAQ: JDEC), bir saðlayýcý         iþbirliði kurumsal uygulamalar ve Vitria Teknoloji         (NASDAQ: VITR), bir önde gelen kurumsal uygulamalar entegrasyonu (EAI) saðlayýcýsý,         Vitria bir ürün ittifak ortaðý seçildi duyurdu         diðer JD Edwards tedarik zinciri çözümleri entegre hedefi         Vitria en
05.07.2013 18:50:00

IONA Alýmlarý Netfish Teknolojileri (Ve daha neler)
Satýn almalar uzun bir liste son adým olarak, IONA Teknolojileri Netfish Teknolojileri, entegre XML tabanlý B2B sürecinin iþbirliði çözümleri saðlayýcýsý satýn aldý. Bu satýn alma, Sagavista EAI teknoloji de dahil olmak üzere altý diðerleri ile birlikte, IONA Suite ile bir Toplam Ýþ Entegrasyonu ™ çözümü oluþturmak için IONA stratejisi tamamlar.

İN AAT TEKNOLOJİSİ YAZ L MLAR: Mart         20, 2001 Etkinlik         Özet         Satýn almalar uzun bir liste son adým olarak, IONA Teknolojileri         (NASDAQ: IONA) Netfish Teknolojileri , bir saðlayýcý satýn aldý         Entegre XML tabanlý B2B sürecinin iþbirliði çözümleri. Toplam         IONA hisse senedi 5,5 milyon hisse, yaklaþýk dikkate         Þubat hisse baþýna $ 49,0625 bir IONA kapanýþ fiyatýna göre 270.000.000 $
05.07.2013 18:50:00

Frontstep sonra MAPICS Daha fazla adýmlar analizBölüm Ýki: Daha fazla Son Olaylar
MAPICS seçin dikey müþterilerine dünya standartlarýnda üreticileri haline yardým mantra ile müþteri odaklý bir organizasyon olmaya devam etmektedir.

İN AAT TEKNOLOJİSİ YAZ L MLAR: Read Comments Olay Özeti için   Son birkaç ay MAPICS önemli deðiþiklikler de belirtileri göstermiþtir   ve tarihsel olarak tanýnabilir deðiþmeyen ilkeleri bir dizi sebat   iþlem. Eski rakibi, Frontstep , edinimi ardýndan   (MAPICS bakýn   Bir Frontstep Way Ýleri Atýlým) için, MAPICS, Inc (NASDAQ:   MapX) muhtemelen geniþletilmiþ kurumsal uygulamalar en büyük global saðlayýcýsý oldu   ayrýk üreticilerin sorunlarý çözmek için. MAPICS   teslim pratik
05.07.2013 19:35:00

NetWare için net Woes
Novell satýþlarý geriledi olarak, 2000 yýlýnýn ikinci çeyreði için alt-beklenenden gelirlerinin finansal analistler uyardý. Bu NetWare için iyiye iþaret deðil.

İN AAT TEKNOLOJİSİ YAZ L MLAR: NetWare için net Woes NetWare için net Woes C. McNulty - Temmuz 5, 2013 Read Comments NetWare Net Woes          C         McNulty          - Mayýs         22, 2000 Etkinlik         Özet         PROVO, Utah 2 Mayýs 2000 Pazar - Novell, Inc (NASDAQ: NOVL) açýkladý o         anlamlý derecede düþük öngörülenden daha gelir ve kazanç rapor verecek         30 Nisan 2000 tarihinde sona eren ikinci mali çeyrek için. Þirket bekliyor
05.07.2013 16:34:00

Bir Hat Trick için Ross Up Sistemi mi?
Ross Sistemleri, birçok tüm ama kapalý yazdým mücadele ERP satýcý, henüz 'Þiþman kadýn þarký deðil' olduðu üst üste ikinci kez karlý çeyrek ile dile getiren olabilir.

İN AAT TEKNOLOJİSİ YAZ L MLAR: Bir Hat Trick için Ross Up Sistemi mi? erp yazýlýmý saðlayýcýlarý , erp yazýlýmý fiyatlandýrma , erp yazýlýmý fiyat , giysi erp yazýlýmý , tekstil erp yazýlýmý , erp yazýlým sistemi , mrp erp yazýlýmý , erp paketi , karþýlaþtýrmak erp yazýlým , iyi erp yazýlým , inþaat erp , erp yazýlýmý karþýlaþtýrma , küçük iþletme ERP yazýlým , özel erp yazýlýmý , çevrimiçi erp yazýlýmý , erp yazýlým çözümleri , konfeksiyon erp yazýlým erp yazýlým
05.07.2013 18:50:00

Frontstep sonra MAPICS Daha fazla adýmlar analizBölüm Beþ: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler
MAPICS güçlü bir finansal pozisyonda, üretim bilgi, güçlü bir müþteri hizmetleri kayýt, ve ayný zamanda ürün sunan geniþletti geliþmiþ bir ortaklýk kanal derinliði ile, istikrarlý bir firma olmaya devam etmektedir. Kombine ilgili MAPICS ve Frontstep müþterileri ve iþ ortaklarý Frontstep en asimilasyon ilerleme teþvik edilmelidir. Ancak, sonuçta muhtemelen gereksiz ürün setleri ve labirent içinde kaçýnýlmaz rasyonalizasyon olacak.

İN AAT TEKNOLOJİSİ YAZ L MLAR: Read Comments Olay Özeti için   Son birkaç ay MAPICS önemli deðiþiklikler de belirtileri göstermiþtir   ve tarihsel olarak tanýnabilir deðiþmeyen ilkeleri bir dizi sebat   iþlem. Eski rakibi, Frontstep , edinimi ardýndan   (MAPICS bakýn   Bir Frontstep Way Ýleri Atýlým) için, MAPICS, Inc (NASDAQ:   MapX) muhtemelen geniþletilmiþ kurumsal uygulamalar en büyük global saðlayýcýsý oldu   ayrýk üreticilerin sorunlarý çözmek için. MAPICS   teslim pratik
05.07.2013 19:35:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others