Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » de erlendirme ve secim cmms


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » de erlendirme ve secim cmms


Bir CMMS Sistemi Seçme
Piyasada birçok CMMS ve MRO sistemleri, havayollarý ya da tamir atölyeleri için faydalar getirebilir belirli özelliklere sahip her biri vardýr. Bir havayolu ihtiyaçlarýna sonuçta en iyi sistem seçecektir objektif kurulmasýna yardýmcý süreci ile tanýmlanmalýdýr.

DE ERLENDİRME VE SECİM CMMS: yere tespitidir. Daha önce de belirtildiði gibi, bazý sistemlerde kýsmen uygulanabilir, yani, kullanýcýlar iþlemi gerçekleþtirmek yardýmcý olacak sadece bu modülleri uygulayabilirsiniz ve bu tür uygulamalar ve bilgi onlar sürecinden yararlanan sorumlu olur. Sistem sadece grafikler oluþturmak veya rapor ve belgeler vermek için kullanýlýr ise, bu sistemin potansiyel israf ediliyor olduðunu çok olasýdýr. Ayrýca, kullanýcýlar sonuçta bir havayolunun iþletme maliyetleri etkileyen,
05.07.2013 23:49:00

PdM performans geliþtirme için CMMS kullanýn
Daha planlý bir haber önemli bir geliþme için son derece reaktif ortamdan taþýndý þirketler. Bir bilgisayar bakým yönetim sistemi (CMMS) veya kurumsal varlýk yönetimi (EAM) planlý bir ortam oluþturmak için bir araçtýr, doðru ekipman tarih oluþturmanýza yardýmcý ve kapsamlý bir analiz yeteneði geliþtirmek.Fabrika Mühendisliði ve Bakým dergi izni ile yayýmlanmaktadýr.

DE ERLENDİRME VE SECİM CMMS: gerekir. rakamlar farklýlýk gösterse de , en bakým yöneticileri, bakým hizmetleri plansýz ve hatta acil durumlar için istekleri gibi birçok 40 ile 80 olarak yüzde itfaiyeci rolünü oynamak sevmiyorum kabul eder. Orada bu konuda çok tartýþma var, ama plansýz bakým planlanan oraný için makul bir hedef 80:20 olduðu görülmektedir. Açýkçasý, birçok üretim ortamlarý kadar bu hedefe ulaþmak için gitmek zorunda. Daha planlý çevreye son derece reaktif ortamdan taþýnmýþ þirketle
05.07.2013 19:35:00

EAM, CMMS karşı: Şirketiniz için Hangisi Uygundur
Girişim varlık yönetimi (EAM) yazılım ve bilgisayarlı bakım yönetim sistemleri (CMMS) giderlerini azaltmak ve gelirlerini artırmak için gerçekçi bir şekilde başlıkları çekmeye devam ediyor. İlk olarak, göre onarım ve servis bölümleri stok yeterli düzeyde korumak ekipman kullanımı zaten sınırlı fonlar sadece yanlış bir güvenlik hissi elde etmek için over-allocated önlemek tahmin. Ayrıca, bir etkili önleyici bakım programı ekipman kullanımı ve özellikle bir exorbitantly pahalı ekipman yedek bir no-seçeneği olduğunda başarılabilir üretim programları etkinleştirme, kullanılabilirlik geliştirmek sırasında ekonomik kere depresif. Ürün kalitesi gibi müşteri tabanını genişletmek, bu çok hizmet standartları için geçerlidir.

DE ERLENDİRME VE SECİM CMMS: tedarik, stok yönetimi, hem de ekipman, parçalar ve varlık izleme içerir. Ancak, CMMS uygulamaları genellikle mali yok ve muhasebe (dışında sadece maliyet kaydı) veya insan kaynakları (İK) yönetim yetenekleri (dışında temel personel ihtiyaçlarını tanıma) ve vardır genellikle mali destek uygulamaları ve insan kaynakları yönetimi daha derin tümleştirmek için satın. Bu arka ofis uygulamaları da genellikle ve tek bir bitki için çalışmak üzere tasarlanmıştır. CMMS işlevi b�
11.06.2013 14:10:00

Havacýlýk Sektöründe CMMS
Detaylý bakým, onarým ve revizyon uzmanlaþmak piyasada birçok CMMS sistemi vardýr. Bir havayolu için bir sysems seçerken, karar vericiler dikkatli olmak zorunda.

DE ERLENDİRME VE SECİM CMMS: uçak servis merkezleri için de geçerlidir. Bu konulardan yola çýkarak, benim durumumda, ben bu yazý. ne açýdan deðerlendirilmelidir? Ýhtiyaçlarý ve gereksinimleri bakým mühendislerine açýktýr, bu nedenle, bu otomatize edilebilir görevlerin bir listesini yapabiliyorsunuz. Bu görevlerin bir kýsmý, bakým kýlavuzlarý gözden teknisyenleri için iþ tahsis nedeniyle beklenmedik bir olay için tamir gerekir rutin olmayan iþleri, zamanlama uçak, vb için iþ emirleri veren, bu iþ
05.07.2013 23:49:00

Sage mi akýllýca ve En Ýyi Better Than?
Ýki küçük-orta ölçekli iþletme (KOBÝ) pazar segmentinde lider (birbirlerinin omzuna kaçýnýlmaz izleme raðmen) ileriye biraz farklý stratejileri var gibi görünüyor, ve zaman (ya da belki her ikisi de bir çýkmaza iktidarda kalacak sonuçta kazanacak kim söyleyecektir ) durum paylaþýmý.

DE ERLENDİRME VE SECİM CMMS: MBS ve Sage hem de gelir ve bu KOBÝ liderlerin yerine diðer sýralama içinde karmakarýþýk olduðu bu anda ek büyük satýn almalar yakýn olmadýðý anlaþýlmaktadýr iç yakýcý sorunlar daha fazla. Bu amaçla, Mart ayý ortalarýnda, Sage Grup üç yýllýk bir aradan sonra, daha iyi kaldýraç dünya çapýndaki güçlü için þirket saðlayan, Bilge adý ve Kuzey Amerika da marka kullanýmý devam etmek niyetinde, duyurdu. Bölüm biri Bilge mi akýllýca ve En Ýyi ? serisi daha iyi.
05.07.2013 23:49:00

Ýki Satýcý Execs Mevcut B2B Fiyatlandýrma Pazar (ve Geleceði) tartýþýn
TEC analisti Sherry Fox þimdiki zaman izleme yazýlýmý temel bazý özellikleri gözden geçirmekte ve bazý popüler satýcýlarý vurgulamaktadýr. Neden bazý þirketler hala tablolar-ve bu yetersiz onlarýn tek ve en önemli kâr kolu býrakarak deðilse zararlý uygulamalarý ile fiyatlarý yönetiyorsunuz? TEC baþ analisti PJ Jakovljevic öðrenir ve B2B fiyatlandýrma yazýlým gelirlerini ve kar artýrýlmasý ve kurumsal çeviklik kazanma, þirketlerin kâr anomalileri tespit ve hýzlý fiyatlandýrma eylemleri saðlar görmek için iki satýcý execs ile oturur.

DE ERLENDİRME VE SECİM CMMS: yardýmcý olmuþtur için, hem de gerçek zamanlý, en uygun her ürün için fiyat, hizmet ve iþlem tavsiye ederiz. 500 den fazla çalýþaný-100 yüksek lisans derecesine sahip ve doktora-Artýlarý ile 25 50 den fazla ülkede 150 den fazla ünlü müþterilerine hizmet vermektedir ile. LeveragePoint bir özel bir roman saðlayýcýsýdýr yazýlým-as-a-hizmet resmi olarak 2010 yýlýnda baþlatýlan B2B fiyatlandýrma, için (SaaS) platformu. Platform bir yýllýk abonelik için kullanýlabilir ve
05.07.2013 23:50:00

Güvenilirlik Driven Bakým - CMMS Value Gap Kapanýþ?Part Two: Güvenilirlik Driven Bakým
Güvenilirlik odaklý bakým (RDM) bakým çalýþmalarý ortaya gerektiðini belirlemek için

DE ERLENDİRME VE SECİM CMMS: geliþme 200 erkek-yýl). Dofasco de beþ yýllýk süre için Ivara için beþ bakým uzmanlarý transfer ve bazen uygulamalarýnda yardýmcý olmak için danýþmanlar saðlamýþtýr. Bu iki parçalý not Bölüm olduðunu. Bölüm eðilim ele ve RDM tanýmlanýr. Ivara Ivara katý bakým uzmanlýðý, birden fazla bilgisayarlý bakým yönetim sistemleri ile baþarý öyküsü olan yenilikçi RDM teknolojisi birleþtirmek için bir umut vaat ediyor (CMMS) / kurumsal varlýk yönetimi (EAM)
05.07.2013 19:35:00

SAP Ýliþki ve Kullanýcý Öneriler Zorluklar
Kurumsal teþvik yönetim sistemlerinin potansiyel, yakýn insan sermayesi yönetimi ile ilgili olarak bir, göz ardý edilmemelidir. Bu yazýlým kategori faydalarý geniþ yelpazesi ek olarak yatýrým oldukça hýzlý ve somut bir getiri vaat ediyor.

DE ERLENDİRME VE SECİM CMMS: NetWeaver ve EIM hem de ilgi Kuzey Amerika kullanýcý kuruluþlardan fýrsatlarý maruz yararlanmalýdýr. Ancak, sorumluluk iliþkiden bir sürdürülebilir, önemli bir gelir akýþý elde etmek için Callidus esas olacaktýr. Özellikle, satýþ gücü, müþteri ve potansiyel SAP içinde sürekli çekiþ oluþturmak için pazarlama önemli yatýrýmlar (eðitim programlarý, satýþ promosyonlarý ve pazarlama kampanyalarý ve olaylar) gerektirecektir. Yaný sýra, Callidus büyük ölçüde ürün
05.07.2013 23:49:00

Bir Ürün Not: Attensity ve Müþterinin Sesi
TEC analisti Sherry Fox þimdiki zaman izleme yazýlýmý temel bazý özellikleri gözden geçirmekte ve bazý popüler satýcýlarý vurgulamaktadýr. Attensity gerçekten müþteri deneyimi yönetimi (CEM) çözümleri yeni cins ile müþterinin sesi yakalamak için bir yol buldu. TEC analisti Jorge García Attensity en CEM ürünleri, müþteri memnuniyetini ve sadakatini artýrmak, kuruluþlar hýzlý ve etkin müdahale için dava verileri ve anlayýþlar ve rota konuþmalarý ayýklamak, birden fazla kanal üzerinden müþteri konuþmalarý analiz yardýmcý nasýl bakýyor.

DE ERLENDİRME VE SECİM CMMS: ve iç kanallarý, hem de çaðrý merkezi için çok kanallý müþteri yanýt uygulamalarýn geliþmiþ metin ve duygularý analiz arasýnda deðiþen uygulamalar ilginç bir karýþýmý içerir. Bu þunlarý içerir: Attensity analiz edin. Doðal dil iþleme (NLP) göre, bir duygu analizi ve görselleþtirme uygulamasý analiz,, 75 milyon üzerinde sosyal medya ve diðer çevrimiçi kaynaklardan, yaný sýra e-posta gibi iç kanallardan gelen müþteri konuþmalarý analiz çaðrý merkezi için
05.07.2013 23:50:00

Süreç tabanlý Yönetiþim, Risk Yönetimi ve Uyum
Kaðýt kayýtlarý ve manuel, insan etkileþimi ile otomatik süreçlerin doðru dengeyi prosedürlerin esnek henüz kontrol seti ile maliyetleri kontrol altýnda tutmak gereklidir. Stratejik yazýlým kategorisi, yönetiþim, risk yönetimi ve uyumluluk, yardýmcý olmak için hazýrlanýyor.

DE ERLENDİRME VE SECİM CMMS: Yönetimi ve Uyum Kontrol Hedefleri , COBIT , kontrol testleri , hizmet odaklý mimari , SOA modele dayalý mimarisi , MDA , faaliyet izleme /> Süreç tabanlý Yönetiþim, Risk Yönetimi ve Uyum P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþlangýçta Yayýnlandý - 14 Mart 2007 Son kez , Bu Süreç hakkýnda her þey var! Bu gibi küresel düzenleyici görev çarpma ve kontrol faaliyetlerine daha sýký, manuel yaklaþýmlar olmak kaçýnýlmaz savunulamaz hale geldiðini açýktýr.
05.07.2013 23:50:00

SOA Tabanlý Uygulamalar ve Altyapý Geleceði
SOA pazarda nihai kazanan diðerleri yapamam temel sorunlarý çözme sektöre özgü çözümler sunmak gerekir. Odak müþterilerin rakip ürünleri kullanabilirsiniz anlamýna gelse bile, müþterilerine en iyi çözümleri, teknoloji kilitli ve satýcý baðýmlýlýk uzaklaþmaya gerekir.

DE ERLENDİRME VE SECİM CMMS: çok kurumsal bilgi iþlem de topluluk oluþturma ve bilgi paylaþýmý açýsýndan, iþ süreçlerini odaklanarak uygulama odaklý olmaktan bir hareket temsil eder. Ancak, bu henüz geleneksel ERP satýcýlarýnýn fortes haline, ama Sterling Commerce ve seviyor oldukça güçlü olan deðil , Inovis veya Genel Alým Satým Hizmetleri ( GXS> GXS Satýn Aldý HAHT Ticaret bakýn ). Eski katma deðer aðý hala elektronik veri deðiþimi (EDI) ulaþým ve çeviri hizmetleri sunan saðlayýcýlarý þu
05.07.2013 23:49:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others